SGK’dan Yapılandırma Açıklaması

SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü yapılandırma ile ilgili basın açıklaması yaptı.

SGK’dan Yapılandırma Açıklaması
Bu içerik 556 kez okundu.

SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü yapılandırma ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Ünlü, şunları kaydetti: ”Değerli Basın Mensupları,

2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait;

• Sigorta primleri,

• İşsizlik sigortası primi,

• İdari para cezaları,

• İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları,

• Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

• BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

• Asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı,

• 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezası,

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır.

Yİ-ÜFE NEDİR?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 ila 31 Aralık 2013 tarihleri arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu kanun yayınlandığı ay dahil) ifade etmektedir.

Başvurular 01 Haziran 2018 – 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ancak Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Peşin ödeyene gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 90 indirim sağlanacaktır.

İlk iki taksit süresinde ödeyene gecikme zammı/cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 50 indirim olacaktır.

İdari para ceza anaparalarının 31 Ağustos’ a kadar ödenmesi halinde yüzde 50 si silinecek

Örnek vermek gerekirse

YIL ANAPARA GECİKME CEZASI

GECİKME ZAMMI (Yİ-ÜFE) TOPLAM ALACAK

(ANAPARA+GC,GZ) TOPLAM ALACAK

(ANAPARA+Yİ-ÜFE) İSKONTO

(%) PEŞİN

ÖDEME* İNDİRİM

ORANI İLK 2 TAKSİT

SÜRESİ İÇİNDE ÖDEME** İNDİRİM

ORANI

2008 1.200 2.137,10 684,36 3.337,10 1.884,36 43,53% 1.268,44 61,99% 1.542,18 53,79%

Taksit taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Ödemeleri iki ayda bir olacaktır.

 Taksitle ödemelerde;

 6 eşit taksit için (% 4,5),

 9 eşit taksit için (% 8,3),

 12 eşit taksit için (% 10,5),

 18 eşit taksit için (% 15)

Katsayısı uygulanacaktır.

Şöyle bir kanunu özetlemek gerekirse;

 Emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecektir.

 Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir.

 Yapılandırmadan yararlanmak için; 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nunun en son 31.08.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (%90) silinecektir.

 Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 50’sinin en son 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı (% 50) silinecektir.

 Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi ilk iş günü mesai sonunda bitecektir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri

 Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecektir.

 Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı payların %50’sini geçemeyecektir.

 Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir.

 Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacaktır.

İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerinin Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri

Yapılandırılan Borçlar;

 İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte (72 ay vade) ödenebilir.

Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara;

 Yirmidört eşit taksit için (%19,4),

 Otuz eşit taksit için (%23,8),

 Otuzaltı eşit taksit için (%31,8)

oranında vade farkı/kat sayı uygulanacaktır.

Eski Yapılandırmalara İlişkin Düzenlemeler

 6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve yapılandırmaları devam eden alacaklar için, bazı istisnalar hariç bu yeni yapılandırma hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, yapılandırmanın 2018 yılında en fazla iki taksite kadar ödememe durumu, bu yıl için kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar yeniden başlatılacaktır.

 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin ödenmemesi halinde, ödenmeyen bu taksitler son taksiti izleyen aydan itibaren geç ödeme zammıyla birlikte ikişer aylık taksitlerle şeklinde ödenebilecektir.

 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir. (31.10.2018 tarihine kadar)

 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil faizi ile taksitlendirilen alacaklardan, kalan taksit tutarları bu kanun hükümlerine göre yapılandırılabilecektir.

Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Diğer Avantajlar

 Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır.

 Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

 Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır.

 Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir.

 Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

 Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir.

 Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

İhale ve İnşaat İşyerleri İçin;

 Tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

 Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

 Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

 Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar için, kanunun yayım tarihinden önce tahsil edilen alacakların ret veya iadesi yapılmayacaktır.

 Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitler, mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenebilecektir.

 Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, ilk iki taksiti ödeme zorunluluğu aranmayacaktır.

 Bakanlar Kurulu başvuru süreleri ile taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatabilecektir.

Yapılandırmanın Bozulması

 Peşin ve taksitli ödemelerde taksit tutarının %10’unun geçmemek üzere 10-TL tutarındaki eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

 Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır.

 Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir.

Yapılandırma Kanunu ile Gelen Diğer Önemli Düzenlemeler

 Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarından 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık süreleri durdurulacaktır.

 Böylece prim borcu bulunmayan BAĞ-KUR sigortalıları sağlık yardımlarından yararlanabilecek aynı zamanda prim borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayanlara da emekli aylığı bağlanabilecektir.

 18-29 yaş aralığında olup 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır. Adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacaktır.

 Kurumdan aylık gelir alan emeklilere, ödemenin yapılacağı tarihte aylık veya gelir almak şartıyla, her Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000-TL ikramiye ödenecektir.

 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

 Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir.

 2018/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

 Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS prim borçları olsa dahi 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Başvuru Yerleri

 İşverenler Prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri

 Primlerini kendi ödeyen Sigortalılar (4/a) Prim borçları için İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri

 BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları Prim borçları için herhangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri

 BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için Sigortalı dosyalarının olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri

 Kamu İdareleri (4/c) Kesenek/Prim, Fiili ve İtibari Hizmet, Ek Karşılık, Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü – Primler Daire Başkanlığına;

 İdari Para Cezaları için ise Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM Müdürlüğüne 31/7/2018 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir.

• Borçları kredi ve banka kartı ile ödeme imkânı bulunmaktadır.

Sigortalılarımıza ve emeklilerimize hayırlı olsun

Kamuoyunun genelini ilgilendiren bu değişiklikler hakkında bilgi verdiğimiz toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.

SGK’dan Yapılandırma Açıklaması
Advert
Yorum Yap
Kalan karakter sayısı : 500
BENZER ÇEKEBİLİR X
AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop
Canpolat,31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam ediyor
Canpolat,31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam ediyor