Yan­lış­la­rı eleş­ti­rir, doğ­ru­la­rı al­kış­la­rız
Ömer Dodanlı

Yan­lış­la­rı eleş­ti­rir, doğ­ru­la­rı al­kış­la­rız

Bu içerik 1159 kez okundu.

De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, eleş­ti­ri­le­ri­min ama­cı be­le­di­ye baş­kan­la­rı ve ida­re­ci­le­rin yan­lış­la­rı­nı on­la­ra ha­tır­lat­mak ve dü­zelt­me­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak­tır.

Ey! Se­çil­miş­ler, ey ma­kam mev­ki, kol­tuk sa­hip­le­ri yap­tı­ğı­nız hiz­met­ler kar­şı­lı­ğın­da ka­mu­o­yun­da mut­la­ka olum­lu ve­ya olum­suz eleş­ti­ri­ler alır­sı­nız. Önem­li olan bu eleş­ti­ri­ler­de ders çı­kar­ma­nız­dır.

Biz ga­ze­te­ci­le­rin öze­lik­le top­lu­mu il­gi­len­di­ren nok­ta­lar­da yap­tı­ğı yan­lış­la­rı eleş­ti­re­rek ida­re­ci­le­ri da­ha doğ­ru bir ze­min­de yü­rü­me­le­ri­ni sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız bu gün­ler­de ba­zı ida­re­ci­ler ta­ra­fın­dan hak­sız bir şe­kil­de sin­di­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­mız ka­bul edi­le­mez.

Ben doğ­ru bil­di­ğim yol­da ta­viz ver­me­ye­rek yo­lu­ma de­vam ede­ce­ği­mi be­lirt­mek is­te­rim . Eleş­ti­ri oda­ğın­da­ki tüm ki­şi­le­re ve ku­rum­la­ra ger­çek­ten hak ve hu­kuk­la­rı­na ri­a­yet ede­rek doğ­ru ha­ber ya­pa­rak on­la­rın bu yan­lış­lık­la­rı­nı cid­di bul­du­ğum sı­kın­tı­la­rı top­lum ya­ra­rı­na yaz­ma­ya de­vam et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum

Söz ko­nu­su ki­şi ve ku­rum­lar, top­lu­ma ver­dik­le­ri va­at­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­me­me­nin ver­di­ği ba­şa­rı­sız­lık­la­rı ve iyi bir yö­ne­tim şek­li­ni or­ta­ya ko­ya­ma­ma­sı nok­ta­sın­da ken­di­le­ri­ne yö­nel­ti­len tüm eleş­ti­ri­le­re kar­şı ma­ze­ret ola­rak "is­te­dik­le­ri şe­kil­de ha­ber ya­pıl­ma­sı hep olum­lu ha­ber ya­pıl­ma­sı'' bek­len­ti­si içi­ne gi­ren yö­ne­ti­ci­ler ne­den­se top­lum ya­ra­rı­na ek­sik gö­rü­len ve gün­de­me ta­şı­nan doğ­ru olan ve on­lar ta­ra­fın­dan ise olum­suz ol­du­ğu için yaz­dı­ğı­mız ha­ber­le­re ve eleş­ti­ri­le­re ta­ham­mül et­me­yip he­men ha­be­ri ya­zan ga­ze­te ve­ya ga­ze­te­ci­le­ri art ni­yet­li ola­rak gör­me­le­ri­ni doğ­ru bul­ma­dı­ğı­mı ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Siz­ce bu mev­cut ya­pı­lar­la, eleş­ti­ri­ye ta­ham­mül ede­me­yen be­le­di­ye baş­kan­la­rı ve da­i­re amir­le­ri ba­şa­rı­lı ola­bi­lir­ler mi? Mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın yap­tı­ğı yan­lış­la­rı ol­du­ğu gi­bi ka­bul et­ti­ği­miz tak­dir­de, doğ­ru bir hiz­met ze­mi­ni oluş­ma­sı ve sağ­lam bir ya­pı­sal iş­le­yiş ola­cak mı? ta­bi­ki müm­kün de­ğil­dir.

U­nu­tul­ma­ma­lı­dır ki biz ga­ze­te­ci­ler ya­şa­dı­ğı­mız top­lu­mu ve ka­mu­o­yu adı­na sor­gu­la­yı­cı ve de­net­le­yi­ci gö­re­vi­miz var.­Bi­zi olum­suz ha­ber yap­mak­la eleş­ti­ren­ler ga­ze­te­ci­nin top­lu­ma kar­şı so­rum­lu ol­du­ğu bu yö­nü­nü gör­mez­den ge­li­yor sa­nı­rım.

De­ğer­li kar­deş­le­rim, ga­ze­te­ci­ler top­lum­da ek­sik bul­du­ğu nok­ta­la­rı eleş­ti­rir, ida­re­ci­le­ri de bu ek­sik olan yön­le­ri ile ye­rer. Eleş­ti­ri­nin ama­cı ki­şi­le­rin ve­ya grup­la­rın yan­lış­la­rı­nı on­la­ra his­set­tir­mek­tir.

Bu­gün bu an­lam­da Ur­fa'­da olu­şan salt man­tık şu­dur; "Bi­zim ek­sik olan işi­mi­zi ve yap­tık­la­rı­mı­zı top­lu­ma olum­suz bir şe­kil­de yan­sıt­mak­tır'' Yö­ne­ti­ci­le­ri­miz ve se­çil­miş­le­ri­miz ön­ce şu­nu ka­fa­la­rı­na iyi koy­ma­lı­dır. Biz ga­ze­te­ci­ler ola­rak eşit­siz­lik­ler ve ada­let­siz­lik­ler kar­şı­sın­da her za­man ada­let­ten ya­na doğ­ru­la­rı ya­za­rak ve eleş­ti­re­rek top­lum için ör­nek­lik oluş­tur­ma so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu an­cak bu şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­bi­li­riz. "A­dam gi­bi adam" ola­ca­ğız. Si­zi de'­'a­dam gi­bi adam'­'ol­ma­ya yap­tı­ğı­mız ha­ber ve eleş­ti­ri­le­ri­mi­ze ta­ham­mül gös­ter­me­ye da­vet edi­yo­ruz.

DİĞER YAZILAR
Yorum Yap
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD'nin Irak'taki savaş misyonunu sona erdiren anlaşma imzalandı
ABD'nin Irak'taki savaş misyonunu sona erdiren anlaşma imzalandı
Sakaryasporlu Caner Şanlıurfaspor'da
Sakaryasporlu Caner Şanlıurfaspor'da